Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

red army /'red'ɑ:mi/  

  • Danh từ
    Hồng quân (Liên-xô)