Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recycle /ri:'saikl/  

  • Động từ
    tái sinh (phế liệu)
    giấy tái sinh