Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tín đồ Công giáo La Mã không chịu dự các buổi lễ giáo hội Anh (trước đây)