Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recuperate /ri'ku:pəreit/  

 • Động từ
  hồi phục, lấy lại [sức]
  recuperate one's health
  hồi phục sức khỏe
  ông ta đang hồi phục sức khỏe sau cuộc phẫu thuật
  thu hồi
  recuperate expenses
  thu hồi số tiền đã chi