Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recriminate /ri'krimineit/  

  • Động từ
    (+ against)
    tố cáo trở lại (kẻ đã tố cáo mình)