Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recreational /rekri'ei∫ənl/  

 • Tính từ
  [để] giải lao, [để] tiêu khiển
  recreational activities
  hoạt động giải trí
  recreational facilities
  phương tiện giải trí (như bãi tập, bể bơi…)