Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reconstructive   

  • Tính từ
    để xây dựng lại, để kiến thiết lại, để cải tạo lại
    reconstructive policy
    chính sách tái thiết