Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recommender /rekə'mendətəri/  

  • Tính từ
    người giới thiệu, người tiến cử