Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recommendatory /rekə'mendə/  

  • Tính từ
    để giới thiệu, để tiến cử
    recommendatory letter
    thư giới thiệu