Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recommendable /rekə'mendəbl/  

  • Tính từ
    đáng giới thiệu
    a highly recommendable restaurant
    tiệm ăn rất đáng giới thiệu