Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reclaimable /ri'kleiməbl/  

  • Tính từ
    có thể cải tạo, có thể giác ngộ
    (nông nghiệp) có thể khai hoang; có thể cải tạo, có thể làm khô (đất, đồng lầy)