Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể tính được, có thể đếm được