Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • dựa vào; cậy vào
  tôi có thể cậy vào sự giúp đỡ của anh không?
  không phải lúc nào anh cũng có thể cậy vào thời tiết tốt được
  reckon up
  cộng lại, tính gộp lại
  cộng lại các chi phí
  reckon with
  tính đến
  họ có nhiều khó khăn phải tính đến
  reckon without
  không tính đến
  chúng tôi cần một kỳ nghỉ yên tĩnh, nhưng chúng tôi đã không tính đến là có tụi trẻ