Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ngâm thơ; người kể chuyện (thuộc lòng, trước thính giả)
    tập thơ để ngâm