Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

receiver-transmitter   

  • Danh từ
    máy thu phát