Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recantation /ri:kæn'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự công khai từ bỏ (đức tin); sự tuyên bố đức tin trước đây là sai lầm
    sự rút lui (lời nói, ý kiến)