Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reassuringly /ri:ə'∫ɔ:rinŋli/  /ri:ə'∫ʊərinŋli/

  • Phó từ
    [với tác dụng] làm yên lòng, [với tác dụng] làm yên tâm