Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reasonless /'ri:znlis/  

  • Tính từ
    vô lý, phi l