Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rearwards /'riəwədz/  

  • phó từ
    về phía sau ((như) rearward)