Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rearmost /'riəməʊst/  

  • Tính từ
    cuối cùng, sau chót
    the rearmost section of the aircraft
    phần đuôi chiếc máy bay