Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rearmament /ri:'ɑ:məmənt/  

  • Danh từ
    sự tái vũ trang
    sự trang bị vũ khí tốt hơn