Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rearguard /'riəgɑ:d/  

  • Danh từ
    (thường the rearguard)
    hậu quân

    * Các từ tương tự:
    rearguard action