Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chăn nuôi, người trồng trọt
    máy ấp trứng
    con ngựa có thói hay chồm dựng lên