Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rear-view mirror /riəvju:'mirə[r]/  

  • gương phản chiếu (cho thấy tình hình trên đường phía sau xe)