Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rear-admiral /riər'ædmərəl/  

  • Danh từ
    chuẩn đô đốc