Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

realistically /riə'listikli/  

  • Phó từ
    [một cách] hiện thực
    [với óc] thực tế
    [một cách] thực sự thỏa đáng