Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

realignment /ri:ə'lainmənt/  

  • Danh từ
    sự sắp hàng lại
    sự sắp xếp lại, sự tổ chức lại