Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

real number /riəl 'nʌmbə[r]/  

  • (toán)
    số thực