Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reaffirm /riə'fɜ:m/  

 • Động từ
  khẳng định lại
  reaffirm one's loyalty
  khẳng định lại lòng trung thành của mình

  * Các từ tương tự:
  reaffirmation