Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm sẵn chỉ có việc đem ra xào nấu (đồ ăn)