Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reading-room /'ri:diŋ rum/  

  • Danh từ
    phòng đọc (ở thư viện…)