Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reading-light /'ri:diŋ lait/  

  • Danh từ
    như reading-lamp