Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reading-lamp /'ri:diŋ læmp/  

  • Danh từ
    đèn đọc sách