Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reading-glasses /'ri:diŋ glɑ:siz/  

  • Danh từ
    kính đọc sách (không phải kính để nhìn xa…)