Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reading-glass /'ri:diɳglɑ:s/  

  • Danh từ
    kính lúp để đọc sách

    * Các từ tương tự:
    reading-glasses