Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reading-desk /'ri:diŋdesk/  

  • Danh từ
    bàn đọc, bàn học