Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reading age /'ri:diŋeidʒ/  

  • Danh từ
    tuổi đọc (tuổi đọc ngang với trẻ một tuổi đọc nào đó)
    người lớn với tuổi đọc lên tám