Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

readership /'ri:də∫ip/  

 • Danh từ
  chức vụ phó giáo sư đại học
  hold a readership in Maths
  giữ chức vụ phó giáo sư toán
  (số ít) số độc giả (của một tờ báo, một tác giả…)
  this  has a large readership
  tác giả ấy có tác phẩm được nhiều người đọc (có nhiều độc giả)