Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đọc được, hay
  a highly readable article
  một bài báo [đọc] rất hay
  dễ đọc, viết rõ (chữ viết…)
  a readable hand writing
  chữ viết dễ đọc