Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

readability /ri:də'biləti/  

  • Danh từ
    tính đọc được; tính hay (của bài văn…)
    tính dễ đọc, tính viết rõ (của chữ viết…)