Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự trích tin (từ bộ nhớ…ở máy điện toán)
    tin trích ra