Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reactive /ri:'æktiv/  

  • Tính từ
    tác động trở lại, ảnh hưởng trở lại, phản ứng lại
    (vật lý), (hoá học) phản ứng
    (chính trị) phản động