Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thể đạt tới được