Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

razor-sharp /reizə'∫ɑ:p/  

  • Tính từ
    hết sức sắc
    (nghĩa bóng) hết sức sắc sảo
    razor-sharp repartee
    lời ứng đối hết sức sắc sảo