Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    toả tia (trang trí)