Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tình trạng còn sống
  tình trạng còn thô
  sự non nớt, sự thiếu kinh nghiệm
  sự chưa gọt giũa (lời văn…)
  sự chân thực; tính hiện thực
  sự ẩm và lạnh (thời tiết)
  sự không viền (mép vải)