Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái tắc kê (đóng vào tường gạch, đá để bắt vít đóng đinh)