Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rawhide /'rɔ:haid/  

  • Danh từ
    da sống, da chưa thuộc