Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raw material /rɔ:mə'tiəriə/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều) nguyên liệu