Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ngốc nghếch, người khờ dại, người bông lông nhẹ dạ

    * Các từ tương tự:
    rattle-pated